call CZ

06.11.2012 00:25

Otokar Fischer (1883-1938) - V rozhraních / In Grenzgebieten

20. - 22. květen 2013, Rakouské kulturní fórum v Praze

Sympozium připravované Ústavem germánských studií FFUK, Institutem pro studium literatury a Institutem německé a nizozemské filologie (Freie Universität Berlin) má po letech překvapivého vakua zhodnotit a současně nově osvětlit působení a odkaz Otokara Fischera, mnohostranného intelektuála, v němž se – slovy E. Goldstückera – „navzájem stimuloval básník a vědec, spontánní tvůrce a reflektující kritik“.

Program setkání určeného odborné i laické veřejnosti bude rozčleněn dle několika vybraných aktuálně rozvíjených perspektiv tázání do čtyř oblastí:

  1. IDENTITY

První okruh se vztahuje k nejednoznačnostem Fischerovy národní totožnosti, k napětí mezi rodným židovstvím a zvolenou českou cestou, a také k možnostem, jež umělci a intelektuálovi Fischerovi průběžně skýtaly horizonty německého písemnictví a kulturního života.

  1. METODA

Problematičnost metody, resp. možností a hranic odborného vypovídání o literatuře, lze dnes chápat jako zásadní východisko literárněvědné práce. Část sympozia bude soustředěna k metodologickým aspektům Fischerovy bohemistické, germanistické i obecně filologické činnosti, k jejich inspiracím a zázemím. Srovnávací pohled vybízí k promyšlení afinit i sporů ve vztazích Fischerova a jiných způsobů uvažování o literatuře, stejně jako ke zvážení Fischerova pedagogického a literárněkritického působení.

  1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Fischerův význam nesporně ve velké míře tkví v roli zprostředkovatele. Byl nejen vykladačem básníků českých, francouzských a německých, ale především proslul jako výsostný překladatel děl německé literatury (zmínit je třeba jeho účast v projektu českých Spisů J. W. Goetha). Jeho esejistické texty se navíc dotýkají významných otázek literárního resp. kulturního překladu a zprostředkování mezi kulturami v rámci specifické interkulturní konstelace českých zemí po roce 1900.

  1. POLITICKÉ ANGAŽMÁ

Otokar Fischer v průběhu svého života nejednou vystoupil jako homo politicus, také díky funkcím, jež zastával (dramatik, dramaturg, vysokoškolský hodnostář apod.), stával se nutně nejen komentátorem dění v dobovém veřejném prostoru, ale také jeho aktérem. I tato takřka opomíjená složka Fischerova působení by se měla stát předmětem dílčích sond.

Koncept konference nesleduje cíl izolovaného představení význačné osobnosti (nejen) českých kulturních dějin, nýbrž půjde o diskusní oživení širších kontextů Fischerova působení. Konference tak přispěje nejen k diskusi o Otokaru Fischerovi, nýbrž i k obecné debatě o té části intelektuální scény (nejen) Prahy první poloviny 20. století, která byla znatelně rozkročena mezi česky a německy mluvící/píšící kulturou a přispívala k udržení resp. obnově kulturní výměny mezi oběma národně definovanými okruhy.

 

Jednacími jazyky konference budou čeština a němčina (zajištěno bude simultánní tlumočení v obou směrech).

Návrhy příspěvků (max. 900 znaků) se stručným životopisem nebo odkazem na dostupné CV budou přijímány do 31. prosince 2012 na emailové adrese konference: fischer.symposium@seznam.cz

Další informace budou od 15. listopadu 2012 k dispozici na webových stránkách konference:

fischer-symposium.webnode.cz

Během ledna 2013 proběhne výběr příspěvků; definitivní program bude zveřejněn na začátku února 2013.

Organizační tým plánuje vydání reprezentativního sborníku příspěvků v rámci některé ze zavedených oborových edičních řad (např. Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert nakladatelství Böhlau).

Projekt podporují:

Česko-německý fond budoucnosti, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Rakouské kulturní fórum v Praze, Nadace Židovské obce Praha

 

Za organizační výbor Vás zdraví

Štěpán Zbytovský, Ph.D. (Ústav germánských studií, Univerzita Karlova v Praze)

Alice Stašková (Institut für Deutsche und Niederländische Philologie, Freie Universität Berlin)

Michal Topor, Ph.D. (Institut pro studium literatury, Praha)